11/24/2009

ตั้งชื่อลูกน้อย

• ตั้งชื่อลูกรัก ตามชื่อคุณพ่อและคุณแม่
• ตั้งชื่อลูกรัก ตามความหมายมงคล (ความงาม, ความดี, เงินทอง, ความรู้)
• ตั้งชื่อลูกรัก ตามวันเกิด

ตัวอย่างชื่อและความหมาย

กชกร แปลว่า มือที่เป็นดอกบัว คือกระพุ่มมือไหว้ ,ว่าเป็นผู้อ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ

กฤชภร กฤช แปลว่า อาวุธโบราณชนิดหนึ่ง ลักษณะคดโค้ง เป็นอาวุธของกษัตริย์
หรือของชนชาติชวา ในที่นี้คืออาวุธ ภร แปลว่า ค้ำจุน,อุ้มชู รวมกัน แปลว่า ผู้มีอาวุธคอยค้ำจุนช่วยเหลือ

กรรญดา แปลว่า เปรียบดังนักปราชญ์

กฤษวัต เขียนให้ถูกต้อง ต้องเป็น กฤตวัต ครับ แปลว่า ผู้ทำหน้าที่, ผู้กระทำเสร็จสิ้นแล้ว

กุลธร แปลว่า ผู้ดำรงวงสกุล,ผู้สืบสกุล,ผู้สืบสันดาน,ผู้รักษาสกุล,ผู้สืเชื้อสายบ

ขนัญตรี มาจาก ขน + อัญ + ตรี แปลว่า ผู้แบกความรู้สามประการ

คัมภีรภาพ แปลว่า ลึกซึ้ง,สุขุม

กษิเดช แปลว่า อำนาจของแผ่นดิน หรือกำลังของแผ่นดิน

กฤติภรณ์ = ผู้สร้างเครื่องประดับกาย ผู้มีความสำเร็จประดับตน

กานตกิรตา แปลว่า ผู้มีเกียรติอันงดงาม (กิรติ มาจากคำว่าเกียรติ แต่คำว่า กิรตา ซึ่งเป็นคำบาลีนี้

คุลิกา แปลว่า ไข่มุก

กฤชภานุช ชื่อนี้มาจาก กฤช +ภา+ นุช (กฤช แปลว่า สิ่งทีพึงกระทำ)(ภา แปลว่า รัศมี,แสงสว่าง) (นุช แปลว่า น้องนาง)
รวมกันแปลว่า สตรีผู้มีการกระทำอันเจิดจ้า
นาทย์ แปลว่า ผู้ยินดี,ผู้อิ่มเอิบ

ธีร์ แปลว่า นักปราชญ์ ,ฉลาด ,มีปัญญา (มาจากคำว่า"ธีร)

ทัชชกร แปลว่า ผู้กระทำการให้ ,ผู้มีแต่ให้

บูชิตา เป็นภาษาสันสกฤต มาจากคำว่า บูชิต (บูชิตะ) แปลว่า บูชาแล้ว

โบริกา มาจากคำว่า บริจาริกา แปลว่า สตรีผู้มีหน้าที่ปฏิบัติและรับใช้พระมหากษัตริย์ครับ ปกติใช้รวมกับคำว่า ราช+โบริกา เป็นราชโบริกา

ปภาโส เป็นคำบาลีครับ เป็นฉายา ของพระ ทีนิยมตั้งกัน แปลว่า ผู้มีแสงสว่าง

ปุญญะ เป็นภาษาบาลี มาจากคำว่า บุญ ครับ แปลว่า เครื่องชำระจิตใจให้บริสุทธิ์

เพียงฝัน แปลว่า สมหวังตามที่ต้องการ หรือ แค่ตามที่ตั้งใจอยากจะได้ พอตามที่ตั้งหวัง

พัสวีพิชญ์ เป็นสองคำมารวมกัน คือ พัสวี + พิชญ์ (พัสวี แปลว่า มีทรัพย์ พิชญ์ แปลว่า ผู้มีปัญญา ผู้มีความรู้) ดังนั้น แปลว่า ผู้มีปัญญาเป็นทรัพย์

พิมพฤดา แปลว่า ต้นแบบของการ กระทำ

พลอยระรินทร์ แปลว่า พลอยของผู้เป็นใหญ่ (พระอินทร์)

พิมมณัฐฐา แปลว่า เกิดมาเป็นนักปราชญ์,เสมือนนักปราชญ์

เพ็ญพักตร์ แปลว่า หน้างามดังจันทร์เต็มดวง (เพ็ญ แปลว่า เต็ม)
แพทสรินทร์ มีความหมายชื่อว่า ศรมนต์แห่งองค์อินทร์ หรือ ธนูมนต์ของพระอินทร์ (แพท มาจากคำว่า เวท สร คือ ศร แปลว่า ธนู + อินทร์ สมาสกัน อ่านว่า สรินทร์

เพชรรัตน์ แปลว่า เพชร หรือแก้วอันมีค่า ชื่อว่าเพชร

ภัทรธิชา คำว่า ธิชา แปลว่า เกิดจาก มาจาก เชื้อสาย รวมกันแปลว่า เชื้อสายอันประเสริฐ หรือ เชื้อสายผู้ยิ่งใหญ่

ภริม มาจากคำว่า ภิรมย์ ซึ่งแปลว่า พอใจ , ยินดี

ภาวิณี แปลว่า ผู้มีความเจริญ

ภูษณาภรณ์ แปลว่า เสื้อผ้าเครื่องประดับ,เครื่องประดับเสื้อผ้า (ภูษณ แปลว่า เครื่องประดับ + อาภรณ์ แปลว่า เสื้อผ้า)

สรัญญา แปลว่า หญิงผู้แกล้วกล้า

ภัสรินทร์ แปลว่า รัศมีแห่งองค์อินทร์

มินรญา แปลว่าผู้ไม่มีความผิด หรือ คนที่ไม่มีมลทิน (มิ= ไม่ นรญา มาจากคำว่า นร+อาญา อ่านว่า นอระยา แปลว่า นร = คน

อาญา = ความผิด มลทิน)

มานะชัย แปลว่า "พยายามบากบั่นจนประสบชัยชนะ" ครับ หรือ มีความพยายามจึงจะมีชัยชนะ

มนัสวิน แปลว่า ดังชีวิตจิตใจ

พัชรินทร์ แปลตรงตัวว่า เพชรของพระอินทร์หรือเพชรของผู้เป็นใหญ่ แต่ในที่นี้ แปลว่า ผู้มีความแข็งแกร่ง

แม้นเมือง แปลว่า คล้ายเมือง,เหมือนเมือง

ปัญชลีย์ แปลว่า ผู้มีปัญญากว่าสายน้ำ

ปิยวรรณ แปลว่า ผู้เป็นที่รัก,ชนชั้นอันเป็นที่รัก

ปัทรีมา แปลว่า สุขใต้ร่มโพธิ์
(ปัทร แปลว่า โพธิ์ + อิมา มาจาก ชุอิมา แปลว่า ความสุข)

ปลิดา แปลว่า หลุดล่วง (ชื่อไม่ดีครับมาจากคำว่า"ปลิด" )

ปายภู แปลว่า กว่าแผ่นดิน,เลยแผ่นดิน (ปาย เป็นภาษาเหนือ แปลว่า กว่าๆ)
แต่ถ้าอ.ปาย เป็นคำที่แผลงมาจาก คำว่า พลาย ที่แปลว่าช้างตัวผู้

ภีมฤ แปลว่า หมดสิ้นความกลัว,ความกลัวทีตายแล้ว

ปานรดา แปลว่า ดั่งความสุข

ปูชิตา แปลว่า ผู้บูชาแล้ว

เพ็ญวรินร์ แปลว่า น้ำคืนเพ็ญพรรณวรินทร์ แปลว่า สกุลผู้เป็นใหญ่,ผิวพรรณกษัตริย์

เพตา คำนี้ความหมายไม่ทราบครับ (เพตา ถ้ามาจาก เปตา แปลว่า เปรต )

ภชมล แปลว่า ผู้รู้จักแยกแยะความมัวหมอง

ภณิตา แปลว่า ผู้พูด

ภภีม แปลว่า มีความน่าเกรงขาม

ภรภัทร แปลว่า ผู้ค้ำจุนอันประเสริฐ

ภรีน คำนี้น่าจะเขียนผิดมังครับ น่าจะเป็น "ภริน" แปลว่า น้ำที่เลี้ยงดู,น้ำที่ค้ำจุน

ภูวินท์ แปลว่า ผู้มีแผ่นดิน

พฤกษพงษ์ แปลว่า เชื้อสายที่มาจากต้นไม้,เชื่อสายรุกขเทวา
(ส่วนใหญ่จะเป็นนามสกุลของผู้ดูแลต้นไม้ หรืออาชีพเกี่ยวกับต้นไม้ครับ)
( คำว่า พงษ์ วงษ์ ที่ถูกต้องเขียนว่า พงศ์ วงศ์ )

ภานุรุจ แปลว่า ผู้มีแสงสว่างดุจพระอาทิตย์ (ภานุ=พระอาทิตย์, รุจ=แสงสว่าง)

บุษยทิพย์ แปลว่า ดอกบัวของเทวดา,แก้วสีขาวของเทวดา

ปกายพลอยชมพู แปลว่า แสงแพรวพราวของพลอยสีชมพู

ปวิรฎา แปลว่า หญิงสาวผู้กล้าหาญ,หญิงสาวผู้มีความพากเพียร

บรรณพร แปลว่า ปีกแห่งความประเสริฐ,ปีกของความประเสริฐ

ภศพร แปลว่า รัศมีความประเสริฐ

ภุตภู แปลว่า ผู้ครองแผ่นดินแล้ว

พลอยพัชชา แปลว่า ผู้ละทิ้งแก้วที่มีค่า

พลอยพิชชา แปลว่า ผู้มีความรู้ดังพลอยที่มีค่า

ปณาลี แปลว่า สายน้ำ

ภาสินี แปลว่า ผู้มึความเจริญรุ่งเรือง

พิชชานันท์ แปลว่า ผู้เพลิดเพลินในความรู้,ผู้ยินดีในความรู้

ปทุมมาศ แปลว่า ดอกบัวทองคำ

พิชชานันท์ แปลว่า ผู้เพลิดเพลินในความรู้,ผู้ยินดีในความรู้

ปทุมมาศ แปลว่า ดอกบัวทองคำ
มลฤดี แปลว่า หัวใจที่มัวหมอง, (น่าจะเป็นชื่อ มนฤดี แปลว่า หัวใจที่มีความยินดี)

สาวิตรี แปลว่า ผู้สดุดีพระอาทิตย์ ,ชื่อเทวีที่เป็นภรรยาของพระพรหมองค์หนึ่ง

แพรวภัทร์ชา แปลว่า เกิดมางามประเสริฐ,เกิดมางามดี

พลอยภิชร์ชา คำว่าภิชร์ ไม่มีคำแปล

พลอยภัทร์ แปลว่า พลอยที่ประเสริฐ

ธนพิพัฒนากิจ แปลว่า เจริญรุ่งเรื่องในกิจการเงิน

ผดาพร แปลว่า ผู้เผื่อแผ่ความสุข,ผู้มีความสุขมาค้ำจุน,ผู้เผื่อแผ่ความดี (มาจาก"ผะดาพร")

พรสุดา แปลว่า หญิงสาวที่ประเสริฐ,ลูกสาวที่ประเสริฐ

เพ็ญนภา แปลว่า พระจันทร์เต็มดวงบนท้องฟ้า,ท้องฟ้าที่สวยงามด้วยจันทร์ที่เต็มดวง

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...